โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ที่อยู่: 88/8 หมู่6 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร: 052-089888
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: ศ.พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

ชื่อ: นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร