โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ที่อยู่: 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทร: 044-615002
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.แพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์

ชื่อ: นพ.ไพฑูรย์ บุญศรีรัมย์

ชื่อ: พญ.อรนุช กำเนิดทอง