โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

ที่อยู่: 572 ถนนแสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71110

โทร: 034-587800
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.สรัญกร ศักดิ์ชินบุตร