โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลภูมิพล

ที่อยู่: 171 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทมฯ 10220

โทร: 02-5347000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.ศันสนีย์ เอกเผ่าพันธ์

ชื่อ: พญ.ชุติมา อุปัชฌาย์

ชื่อ: พญ.อัชพร เพชรดี

ชื่อ: นพ.สรพงษ์ มัณยานนท์