โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนครสวรรค์

ที่อยู่: 402/1 ม.5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

โทร: 056-009609
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.มธุรส สุขวณิช