โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ที่อยู่: 24 พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทร: 042-615244-7
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.ชลนิภา เรือนแสน