โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลราชบุรี

ที่อยู่: 85 ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทร: 032-719600
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.นีลนุช เจริญชาศรี

ชื่อ: พญ.ฐิชกาญจน์ จันทสิริยากร