โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลรามคำแหง

ที่อยู่: 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร: 02-7439999
         02-3740200-16

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.สุธี ลีละเศรษฐกุล

ชื่อ: พญ.ดวงเดือน รัชตรณชัย

ชื่อ: พญ.ชนิกา ครุฑนาค

ชื่อ: พญ.คิ ฤกษ์ชูชิต