โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่: 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร: 02-2011000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.วรชัย รัตนธราธร

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.เรวัต พันธุ์วิเชียร

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-12.00 น.
พฤหัส 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.ธัช อธิวิทวัส

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-12.00 น.
อังคาร 09.00-12.00 น.

ชื่อ: พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-12.00 น.
อังคาร 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 09.00-12.00 น.
อังคาร 09.00-12.00 น.

ชื่อ: พญ.ธิติยา เดชเทวพร

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 09.00-12.00 น.
พฤหัส 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 09.00-12.00 น.
พฤหัส 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์

ตารางออกตรวจ:
อังคาร 09.00-12.00 น.
พฤหัส 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.สุพจน์ เดชอาคม

ตารางออกตรวจ:
พุธ 13.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-12.00 น.

ชื่อ: นพ.ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์

ตารางออกตรวจ:
พุธ 13.00-16.00 น.

ชื่อ: พญ.ศรัณย์พร เตชะสุรังกูล

ตารางออกตรวจ:
พุธ 13.00-16.00 น.

ชื่อ: พญ.รสสุคนธ์ สกุลพราหมณ์

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 13.00-16.00 น.
พุธ 13.00-16.00 น.
พฤหัส 13.00-16.00 น.

ชื่อ: นพ.สุรเดช หงส์อิง

ตารางออกตรวจ:
พุธ 09.00-12.00 น.
พฤหัส 09.00-12.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -