โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่อยู่: 270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร: 02-2011000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.วรชัย รัตนธราธร

ชื่อ: นพ.เรวัต พันธุ์วิเชียร

ชื่อ: นพ.ธัช อธิวิทวัส

ชื่อ: พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา

ชื่อ: นพ.พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

ชื่อ: พญ.ธิติยา เดชเทวพร

ชื่อ: นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์

ชื่อ: นพ.ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์

ชื่อ: นพ.สุพจน์ เดชอาคม

ชื่อ: นพ.ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์

ชื่อ: พญ.รสสุคนธ์ สกุลพราหมณ์

ชื่อ: นพ.สุรเดช หงส์อิง

ชื่อ: พญ.จิตรลดา จึงสมาน

ชื่อ: พญ.ธีรดา ศิริปุนย์