โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลลำปาง

ที่อยู่: 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทร: 054-237400
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.อมร ตามไท

ชื่อ: นพ.กิจจาคมม ธนาสมบูรณ์สุข