โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลวชิระ

ที่อยู่: 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร: 02-2443000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

ชื่อ: พญ.อภิษฎา สุเทพวานนท์

ชื่อ: นพ.ยศวัจน์ รุ่งโรจน์วัฒนา