โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศิครินทร์

ที่อยู่: 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

โทร: 02-3669900
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ปาณทัต แกล้ววาที