โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลศิริราช

ที่อยู่: 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700

โทร: 02-4197000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

ชื่อ: พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ

ชื่อ: นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล

ชื่อ: พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

ชื่อ: พญ.ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา

ชื่อ: พญ.กฤติยา กอไพศาล

ชื่อ: พญ.จอมจิตต์ จันทรัศมี

ชื่อ: นพ.ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร

ชื่อ: นพ.ลักษมันต์ ธรรมลิขิตกุล

ชื่อ: นพ.อานุภาพ เอื้ออารี

ชื่อ: นพ.ศรายุทธ รอดไหม