โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี-ณ-ศรีราชา

ที่อยู่: 290 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร: 038-320200
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ. ชวพล งอกงาม