โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลหนองคาย

ที่อยู่: 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร: 042-413456-65
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: พญ.กาญจนาภรณ์ ถกลกิจสกุล