โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ที่อยู่: 8 ซอย 109 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม 10120

โทร: 02-2897000
         

     ตารางตรวจแพทย์

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *

** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **

ชื่อ: นพ.ทิวา เกียรติปานอภิกุล

ตารางออกตรวจ:
จันทร์ 08.00-16.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.

     ศักยภาพโรงพยาบาล

Procedure Competency
Radiation -
Surgery -
Urosx -
CVTsx -
Orthosarcoma -
OB-Gyn -
Oncogynae -
ENT -
Nuclearmed -
CT scan -
MRI scan -
PET scan -
MMG -
Bone scan -
BMD -
Echocardiography -
EGD&Colono -
ERCP -
PTBD -
Liver Bx -
TACE -
RFA -
FOB -