โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

Update and Trends of Novel Tracers and Clinical Applictions in PET Imaging 2018

Date: 23 November 2018

Location: อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Registration: [Link]

Schedule: [Download]