โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ปีการศึกษา 2561-2563

1. ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์
2. อนุกรรมการ: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุษยามาส ชีวสกุลยง
3. อนุกรรมการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล
4. อนุกรรมการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธิติยา เดชเทวพร
5. อนุกรรมการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กสานติ์ สีตลารมณ์
6. อนุกรรมการ: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์
7. อนุกรรมการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแข สุขประเสริฐ
8. อนุกรรมการ: นายแพทย์เจษฎา มณีชวขจร
9. อนุกรรมการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
10. อนุกรรมการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์แพทย์หญิงจารุวรรณ เอกวัลลภ
11. อนุกรรมการและเลขานุการ: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี อิทธิเมฆินทร์