โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2539 โดย อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ สินลารัตน์ โดยได้ทำการขอจัดตั้งสมาคมยังเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ เน้นหลักในสาขาวิชามะเร็งวิทยาและสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเพื่อนำความรู้ความก้าวหน้านั้นๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2.เผยแพร่ แลกเปลี่ยน วิชาการ ประสบการณ์ และผลการศึกษาวิจัยในหมู่สมาชิก ส่งเสริมความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
4.ประสารงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น กับสมาคมและสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5.ส่งเสริม ปรับปรุง และประสานงาน ในการบริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาวิชามะเร็ง
6.เพื่อพบปะปรึกษาหารือ ในระหว่างสมาชิก เพื่อหาหนทางให้วัตถุประสงค์ข้างต้นนี้สัมฤทธิ์ผล


คณะกรรมการบริหารชุดแรกของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้แก่

1. นายแพทย์ไพโรจน์ สินลารัตน์ (นายกสมาคม)
2. นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์ (อุปนายกคนที่ 1)
3. นายแพทย์วรชัย รัตนธราธร (อุปนายกคนที่ 2)
4. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา (เหรัญญิก)
5. นายแพทย์นรินทร์ วรวุฒิ (ประชาสัมพันธ์)
6. แพทย์หญิงสาวิตรี เมาฬิกุลไพโรจน์ (ทะเบียน)
7. นายแพทย์วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต (ปฏิคม)
8. แพทย์หญิงสุมิตรา ทองประเสริฐ (เลขาธิการ)
9. นายแพทย์สุรชาติ จักรภีร์ศิริสุข (รองเลขาธิการ)


คณะกรรมการมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 ตุลาคม 2561

1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ (นายกสมาคม)
2. นายแพทย์ไพโรจน์ สินลารัตน์ (ที่ปรึกษา)
3. นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์ (ที่ปรึกษา)
4. ศาสตราจารย์นายแพทย์วรชัย รัตนธราธร (ที่ปรึกษา)
5. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา (ที่ปรึกษา)
6. แพทย์หญิงสุมิตรา ทองประเสริฐ (ที่ปรึกษา)
7. แพทย์หญิงสาวิตรี เมาฬิกุลไพโรจน์ (ที่ปรึกษา)
8. นายแพทย์สุรชาติ จักรภีร์ศิริสุข (ที่ปรีกษา)
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต (ที่ปรีกษา)
10. แพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ (ที่ปรีกษา)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์ (อุปนายก 1)
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธิติยา เดชเทวพร (อุปนายก 2)
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุวรรณ เอกวัลลภ (เลขาธิการ)
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแข สุขประเสริฐ (รองเลขาธิการ)
15. นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล (เหรัญญิก)
16. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยยุทธ เจริญธรรม (ประชาสัมพันธ์)
17. นายแพทย์ธัช อธิวัทวัส (วิชาการ)
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี อิทธิเมฆินทร์ (รองวิชาการ)
19. นายแพทย์ไนยรัฐ ประสงค์สุข (ปฏิคม)
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา (ทะเบียน)
21. นายแพทย์กสานติ์ สีตลารมณ์ (กรรมการกลาง)
22. แพทย์หญิงภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ (กรรมการกลาง)
23. แพทย์หญิงปาริชาติ พงษ์ไทย (กรรมการกลาง)
24. นายแพทย์ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (กรรมการกลาง)

ปัจจุบันมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยมีสมาชิก219คน พร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย