โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2539 โดย อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ สินลารัตน์ โดยได้ทำการขอจัดตั้งสมาคมยังเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ เน้นหลักในสาขาวิชามะเร็งวิทยาและสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และเพื่อนำความรู้ความก้าวหน้านั้นๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
2.เผยแพร่ แลกเปลี่ยน วิชาการ ประสบการณ์ และผลการศึกษาวิจัยในหมู่สมาชิก ส่งเสริมความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
4.ประสารงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น กับสมาคมและสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5.ส่งเสริม ปรับปรุง และประสานงาน ในการบริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาวิชามะเร็ง
6.เพื่อพบปะปรึกษาหารือ ในระหว่างสมาชิก เพื่อหาหนทางให้วัตถุประสงค์ข้างต้นนี้สัมฤทธิ์ผล


คณะกรรมการบริหารชุดแรกของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้แก่

1. นายแพทย์ไพโรจน์ สินลารัตน์ (นายกสมาคม)
2. นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์ (อุปนายกคนที่ 1)
3. นายแพทย์วรชัย รัตนธราธร (อุปนายกคนที่ 2)
4. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา (เหรัญญิก)
5. นายแพทย์นรินทร์ วรวุฒิ (ประชาสัมพันธ์)
6. แพทย์หญิงสาวิตรี เมาฬิกุลไพโรจน์ (ทะเบียน)
7. นายแพทย์วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต (ปฏิคม)
8. แพทย์หญิงสุมิตรา ทองประเสริฐ (เลขาธิการ)
9. นายแพทย์สุรชาติ จักรภีร์ศิริสุข (รองเลขาธิการ)


คณะกรรมการมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ตุลาคม 2563

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์ (นายกสมาคม)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธิติยา เดชเทวพร (อุปนายก 1)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุวรรณ เอกวัลลภ (อุปนายก 2)
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยยุทธ เจริญธรรม (เลขาธิการ)
5. นายแพทย์ธัช อธิวัทวัส (รองเลขาธิการ)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแข สุขประเสริฐ (ประชาสัมพันธ์)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี อิทธิเมฆินทร์ (วิชาการ)
8. แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล (ทะเบียน)
9. นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล (เหรัญญิก)
10. นายแพทย์ไนยรัฐ ประสงค์สุข (ปฏิคม)
11. แพทย์หญิงปาริชาติ พงษ์ไทย (กรรมการกลาง)
12. แพทย์หญิงภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ (กรรมการกลาง)
13. นายแพทย์ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (กรรมการกลาง)
14. แพทย์หญิงกุลธิดา มณีนิล (กรรมการกลาง)
15. แพทย์หญิงนฤชยา พัฒนา (กรรมการกลาง)

ปัจจุบันมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยมีสมาชิก219คน พร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย