โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

"


OncoHighlights

ASCO Grants & Awards   Click


ESMO Asia Congress 2022   Click


แถลงการณ์คัดค้านการอนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย   Click


การฉีดวัคซีนป้องกันโควิคในผู้ป่วยมะเร็ง

มะเร็งเป็น1ใน5อันดับสาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากที่สุดของคนไทย ในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ว่าเป็นมะเร็งนับแสนคน มะเร็ง5อันดับแรกที่เป็นปัญหาสำคัญของคนไทย

        มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (TSCO) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาอบรมแพทย์สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ และพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆเพื่อการดูแลรักษาและป้องกันโรคมะเร็ง
       สมาคมมีแพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งเป็นสมาชิกของสมาคมทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายระดับทั่วประเทศ สมาคมพัฒนาความรู้แก่อายุรแพทย์มะเร็งและยังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้สู่สาขาวิชาชีพอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย