โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

รายนามแพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

A-D E-H I-L M-P Q-T U-Z

ACHAPORN VICHITRANUSA

พญ. อัชพร วิชิตรานุช

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Graduate 2555

AMORN TAMTAI

นพ. อมร ตามไท

โรงพยาบาลลำปาง

Graduate 2560

ANANTAPORN POOPRASERT

นพ. อนันตาพร ภู่ประเสริฐ

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

Graduate 2559

ANITA ARCHWAMETY

พญ. อนิตา อาชวเมธี

โรงพยาบาลศิริราช

Graduate 2564

ANNOP KITTIWARAWUT

นพ. อรรณพ กิตติวราวุฒิ

โรงพยาบาลชลบุรี

ANUPHAP EUAREE

นพ. อานุภาพ เอื้ออารี

โรงพยาบาลศิริราช

ANUSARA PETCHPUD

พญ. อนุสรา เพชรผุด

โรงพยาบาลวิภาวดี

AORNCHUMA CHAIWORRAMUKKUL

พญ. อรชุมา ชัยวรมุขกุล

โรงพยาบาลอุดรธานี

Graduate 2560

APICHAI LEELASIRI

นพ. อภิชัย ลีละศิริ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

APINYA AMONTHIRASAWAT

พญ. อภิญญา อมรธีระสวัสดิ์

APISADA SUTEPVARNON

พญ. อภิษฎา สุเทพวานนท์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

Graduate 2555

ARAN ANEKSRISUDWUTI

นพ. อรัญ เอนกศรีสุดวุฒิ

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ARAYA ADULBHAN

นพ. อารยะ อดุลพันธุ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ARCHARA SUPAVAVEJ

พญ. อัจฉรา สุภาวเวช

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Graduate 2554

ARKOM CHEIRSILPA

นพ. อาคม เชียรศิลป์

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ASASIRI KANKAEW

นพ. อัศศิริ แก่นแก้ว

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

Graduate 2555

ATTAPOL CHOTIRUT

นพ. อรรถพล โชติรัตน์

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

Graduate 2564

AUMKHAE SOOKPRASERT

พญ. เอื้อมแข สุขประเสริฐ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

AUNGSUMAL MAISRIKROD

พญ. อังศุมาลย์ ไหมศรีกรด

โรงพยาบาลตรัง

Graduate 2563

BENJAWAN KASEMSET

พญ. เบญจวรรณ เกษมเศรษฐ์

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

Graduate 2554

BENYAPATCH EIAMTHANASINCHAI

พญ. เบญญาพัชร์ เอี่ยมธนะสินชัย

โรงพยาบาลสุรินทร์

Graduate 2559

BHURITATT SUTTHIPRAPA

นพ. ภูริทัตต์ สุทธิประภา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

Graduate 2560

BOWON WEERASUBPONG

นพ. บวร วีระสืบพงศ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Graduate 2561

BUSYAMAS CHEWASKULYONG

พญ. บุษยามาส ชีวสกุลยง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

CHAICHANA CHANTHARAKHIT

นพ. ชัยชนะ จันทรคิด

โรงพยาบาลพุทธโสธร

Graduate 2559

CHAIYAPORN PICHETCHOTI

นพ. ชัยพร พิเชฐโชติ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

CHAIYUT CHAROENTUM

นพ. ชัยยุทธ เจริญธรรม

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

CHAJCHAWAN NAKHAKES

นพ. ชัชวาล นาคะเกศ

โรงพยาบาลราชวิถี

CHALERMCHAI LERTANANSIT

นพ.เฉลิมชัย เลิศอนันต์สิทธิ์

โรงพยาบาลสุรินทร์

Graduate 2563

CHALITA LAGAMPAN

พญ. ชลิตา ละกำปั่น

โรงพยาบาลชลบุรี

Graduate 2564

CHANCHAI CHARONPONGSUNTORN

นพ. ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

Graduate 2559

CHANIDA VINAYANUWATTIKUN

พญ. ชนิดา วินะยานุวัติคุณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

CHANIKA KRUTNARK

พญ. ชนิกา ครุฑนาค

โรงพยาบาลรามคำแหง

CHANYOOT BANDIDWATTANAWONG

นพ. ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

CHARUWAN AKEWANLOP

พญ. จารุวรรณ เอกวัลลภ

โรงพยาบาลศิริราช

CHATCHAI KOOWATTANAPAISAN

นพ. ฉัตรชัย คูวัธนไพศาล

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

CHATCHANOK PAOIN

พญ. ชัชนก เปาอินทร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Graduate 2561

CHATSUDA SOOKTHON

พญ. ฉัฐสุดา สุกทน

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

Graduate 2561

CHATURONG TANTIMONGKOLSUK

นพ. จตุรงค์ ตันติมงคลสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

CHAVAPON NGOKNGARM

นพ. ชวพล งอกงาม

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Graduate 2562

CHAWALIT CHAYANGSU

นพ. ชวลิต ชยางศุ

โรงพยาบาลสุรินทร์

Graduate 2557

CHAWANYA RABILTOSSAPORN

พญ. ชวัญญา ระบิลทศพร

โรงพยาบาลนครปฐม

Graduate 2558

CHAYANEE SAMPDENGPAN

พญ. ชญานี สำแดงปั้น

โรงพบาบาลจุฬาภรณ์

Graduate 2559

CHIRAWADEE SATHITRUANGSAK

พญ. จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Graduate 2562

CHITIARPA AMATAWET

พญ. จิติอาภา อมตเวทย์

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

Graduate 2564

CHONNIPA RUANSAN

พญ. ชลนิภา เรือนแสน

โรงพยาบาลมุกดาหาร

Graduate 2561

CHULAPORN JATUPARISUTHI

พญ. จุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์

โรงพยาบาลกลาง

CHUMUT PHANTHUNANE

นพ. ชุมอรรจน์ พันธุเณร

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Graduate 2558

CHUTIMA UPACHAR

พญ. ชุติมา อุปัชฌาย์

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Graduate 2554

CONCORD WONGKRAISRI

พญ. คงกช วงศ์ไกรศรี

โรงพยาบาลศิริราช

Graduate 2564

DECHWIT WORASAYAN

นพ. เดชวิทย์ วรสายัณห์

โรงพยาบาลชลบุรี

DHEERAVEE RATANAPICHAYACHAI

นพ. ธีรวีร์ รัตนพิชญชัย

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Graduate 2562

DUANGDUEN RUJATARONJAI

พญ. ดวงเดือน รัชตรณชัย

โรงพยาบาลรามคำแหง

DUANGNAPA BENJAWONGSATHIEN

พญ. ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร

โรงพยาบาลตำรวจ

Graduate 2555

กลับสู่ด้านบน

EKAPHOP SIRACHAINAN

นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

EKKAMOL PHAIBULVATANAPONG

นพ. เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

Graduate 2560

EKKAPONG THARAVICHITKUL

นพ. เอกพงศ์ ธราวิจิตรกุล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

FARSAI BHAKTIKAMALA

พญ. ฟ้าใส ภักดิกมล

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Graduate 2558

GORAWICH KERKARCHACHAI

นพ. กรวิชญ์ เกริกอาชาชัย

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

Graduate 2564

GRERK SUTAMTEWAGUL

นพ. เกริก สุธรรมเทวกุล

University of iowa

Graduate 2562

HARIN SRIJUDANU

นพ. หะริน ศรีจุดานุ

โรงพยาบาลเปาโล

Graduate 2557

HARIT SUWANRUSME

นพ. หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

HATAIWAN RATANABUNJERDKUL

พญ. หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

Graduate 2555

กลับสู่ด้านบน

ISARAPORN SANGSAIKAEW

พญ. อิสราภรณ์ แสงใสแก้ว

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

JAKKAPAN RONGMUANG

นพ. จักรพันธ์ รองเมือง

โรงพยาบาลตรัง

Graduate 2564

JARIN CHINDAPRASIRT

พญ. จาริญญ์ จินดาประเสริฐ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Graduate 2558

JEDZADA MANEECHAVAKAJORN

นพ. เจษฎา มณีชวขจร

โรงพยาบาลราชวิถี

JEERAWAT PRAYTONGYA

พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

โรงพยาบาลเลิศสิน

Graduate 2556

JIRACHED SUKSUPERM

นพ. จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ มีนบุรี

Graduate 2553

JIRAPATH WIWITKEYOONWONG

นพ.จิรภัทร วิวิธเกยูรวงศ์

โรงพยาบาลตำรวจ

Graduate 2563

JIRAWAT THANESTADA

นพ.จิรวัฒน์ ธเนศธาดา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Graduate 2563

JITLADA JUENGSAMURN

พญ. จิตรลดา จึงสมาน

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Graduate 2559

JITTAKARN MITISUBIN

นพ. จิตรการ มิติสุบิน

JOMJIT CHANTHARASAMEE

พญ. จอมจิตต์ จันทรัศมี

โรงพยาบาลศิริราช

Graduate 2557

JOMTANA SIRIPAIBUN

พญ. จอมธนา ศิริไพบูลย์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Graduate 2554

KANAKORN RUNGLODVATANA

นพ. ฆนากร รุ่งโรจน์วัฒนา

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

Graduate 2553

KANCHANAPORN TAKONKITSAKUL

พญ. กาญจนาภรณ์ ถกลกิจสกุล

โรงพยาบาลหนองคาย

Graduate 2562

KANIT OUNCHOKDEE

นพ.คณิต อุ่นโชคดี

โรงพยาบาลราชบุรี

Graduate 2563

KANJANA SUKHOKANJANACHUSAK

พญ. กาญจนา สุโขกาญจนชูศักดิ์

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

Graduate 2562

KANOKNID LIMVIPAVEANAN

พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

KANOKPORN JAISATHAPORN

พญ. กนกพร ใจสถาพร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

KANTA MAKPHANCHAREONKIT

กันตา มักพันธ์เจริญกิจ

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี

Graduate 2563

KASAN SEETALAROM

นพ. กสานติ์ สีตลารมณ์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

KHRONGKAMOL SIHABAN

พญ. ครองกมล สีหบัณฑ์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Graduate 2556

KHUNTHONG PECHATANAN

นพ. ขุนทอง พีชาตะนันท์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Graduate 2554

KI RUIKCHUCHIT

พญ. คิ ฤกษ์ชูชิต

โรงพยาบาลรามคำแหง

Graduate 2553

KIJJAKOM THANASOMBUNSUKH

นพ. กิจจาคมม์ ธนาสมบูรณ์สุข

โรงพยาบาลลำปาง

Graduate 2561

KITTIPONG UDOMDAMRONGKUL

นพ. กิตติพงษ์ อุดมดำรงกุล

โรงพยาบาลตากสิน

Graduate 2562

KITTIYA SRIKITIWASIYANGKURN

พญ. กิตติยา ศรีกิติวสิยางกูร

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

Graduate 2558

KOKIET KANGWANTAS

นพ. ก่อเกียรติ กังวาลทัศน์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Graduate 2559

KOMKRIT MAHAPROM

นพ. คมกริช มหาพรหม

โรงพยาบาลกลาง

Graduate 2558

KOSIN WIRASORN

นพ. โกสินทร์ วิระษร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Graduate 2554

KRITIYA BUTTHONGKOMVONG

พญ. กฤติยา บุตรทองคำวงษ์

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

KRITTIYA KORPHAISARN

พญ. กฤติยา กอไพศาล

โรงพยาบาลศิริราช

Graduate 2555

KUNLATIDA MANEENIL

พญ. กุลธิดา มณีนิล

โรงพยาบาลราชวิถี

Graduate 2554

LUANGYOT THONGTHIEANG

นพ. เลืองยศ ทองเที่ยง

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

Graduate 2553

LUCKSAMON THAMLIKITKUL

นพ. ลักษมนต์ ธรรมลิขิตกุล

โรงพยาบาลศิริราช

Graduate 2559

กลับสู่ด้านบน

MANOCH BURANACHOKPHAISAN

นพ. มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล

โรงพยาบาลพุทธชินราช

MANUPOL MAIKAMAI

นพ.มนุพล ใหม่คามิ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

Graduate 2563

MATUROS SOUKAVANITCH

พญ. มธุรส สุขวณิช

โรงพยาบาลนมะรักษ์

Graduate 2561

METHAWEE KONGSUPAPSIRI

พญ. เมธาวี คงสุภาพศิริ

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์

Graduate 2564

NADA KAMKANOK

พญ. นฎา ขำกนก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

Graduate 2554

NAIYARAT PRASONGSOOK

นพ. ไนยรัฐ ประสงค์สุข

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

NAPA PARINYANITIKUL

พญ. นภา ปริญญานิติกูล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

NAPAWAN SUKARAPHAT

พญ. นภาวรรณ ศุกรภาส

โรงพยาบาลนครพิงค์

Graduate 2558

NAPHAPATT MUNGWATTHANA

พญ. ณภาภัช มุ่งวัฒนา

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

Graduate 2561

NARIN VORAVUD

นพ. นรินทร์ วรวุฒิ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

NARINPHAN KANSAMRIN

พญ. นลินพันธ์ กังสัมฤทธิ์

NARITCHAYA PHATTANA

พญ. นฤชยา พัฒนา

โรงพยาบาลพุทธชินราช

Graduate 2553

NARONG CHAIVURTHINUN

นพ. ณรงค์ ชัยวุฒินันท์

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Graduate 2556

NARONG KEERATIVITAYANANT

นพ. ณรงค์ กีรติวิทยานันท์

NARONGSAK KIATIKAJORNTHADA

นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

NATCHADOL KITTIWARARAT

นพ. ณัฐชดล กิตติวรารัตน์

โรงพยาบาลเวชธานี

Graduate 2555

NATHAMON PANOMUPPAKARN

พญ. ณฐมน พนมอุปการ

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

Graduate 2559

NATTAYA POOVORAWAN

พญ. ณัฏยา ภู่วรวรรณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Graduate 2556

NATTAYA SINTAWICHAI

พญ. ณัฏยา สินทวิชัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Graduate 2560

NATTHA PIPOPCHAIYASIT

พญ. ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Graduate 2555

NEELANUT CHAROENCHASRI

พญ. นีลนุช เจริญชาศรี

โรงพยาบาลราชบุรี

Graduate 2560

NICHA ZUNGSONTIPORN

พญ. ณิชา ซึงสนธิพร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Graduate 2564

NICHANAN TANAPATHOMSINCHAI

พญ. ณิชานันท์ ธนปฐมสินชัย

โรงพยาบาลนครปฐม

Graduate 2560

NILUBOL RAUNROADROONG

พญ. นิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Graduate 2554

NISTHA NIPAVONG

พญ. นิษฐา นิภาวงศ์

โรงพยาบาลอุดรธานี

NITHI PONGANAN

นพ. นิธิ พงศ์อนันต์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

NOPADOL SOPARATTANAPAISARN

นพ. นพดล โสภารัตนาไพศาล

โรงพยาบาลศิริราช

NUSSARA PAKVISAL

พญ. นุสรา ภาคย์วิศาล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Graduate 2562

NUTTAPONG NGAPHAIBOON

นพ. ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Graduate 2556

NUTTAPONG TOPIBULPONG

นพ. ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Graduate 2553

ORANUT KAMNERDTONG

พญ. อรนุช กำเนิดทอง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

Graduate 2562

PAIROJ SINLARAT

นพ. ไพโรจน์ สินลารัตน์

โรงพยาบาลธนบุรี

PAJEEPATOO WANNARAT

พญ. พจีพธู วรรณรัตน์

โรงพยาบาลตากสิน

Graduate 2559

PANATHUT KAEWVATEE

นพ. ปาณทัต แกล้ววาที

โรงพยาบาลศิครินทร์

Graduate 2562

PANCHANIN PATANAYINDEE

พญ. พัณชนินท์ พัฒนยินดี

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

Graduate 2564

PANOT SAINAMTHIP

นพ.ปณต สายน้ำทิพย์

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

Graduate 2563

PANUCH EIAMPRAPAPORN

พญ. ภานุช เอี่ยมประภาพร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Graduate 2562

PANUCHAI BAMRUNGWONG

นพ. ภาณุชัย บำรุงวงศ์

โรงพยาบาลกระบี่

Graduate 2564

PANUNAT MUANGNOI

นพ. ภานุณัฎฐ์ ม่วงน้อย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

Graduate 2556

PARICHAT PHONGTHAI

พญ. ปาริชาต พงษ์ไทย

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

PASSAKORN WANCHAIJIRABOON

นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

Graduate 2561

PASSAWAN DAMLEK

พญ. พรรษวรรณ ดำเล็ก

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

Graduate 2554

PATAN GULTAWATVICHAI

นพ. ปธาน กุลธวัชวิชัย

University of massachusetts medical school

Graduate 2562

PATHRA THEERATRAKUL

พญ. ภัทรา ธีระตระกูล

โรงพยาบาลพุทธโสธร

Graduate 2564

PATRAPIM SUNPAWERAVONG

พญ. ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

PATRAPONG PORNSOPHON

นพ. ภัทรพงศ์ พรโสภณ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

PATRAPORN MANEENAWACHAI

พญ. ภัทราพร มณีนาวาชัย

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี

Graduate 2559

PATTARAPORN WANGCHINDA

พญ. ภัทรภร วังจินดา

โรงพยาบาลชลประทาน

Graduate 2558

PENSUPA RAWEELERT

พญ. เพ็ญสุภา รวีเลิศ

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

Graduate 2556

PHAITOON BOONSRIRAM

นพ. ไพฑูรย์ บุญศรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

Graduate 2561

PHANNIN TIRASWASDICHAI

พญ. พรรณินทร์ ตีรสวัสดิชัย

โรงพยาบาลสกลนคร

Graduate 2558

PHICHAI CHANSRIWONG

นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

PHISIT SUWANPRATHEEP

นพ. พิสิทธิ์ สุวรรณประทีป

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

PHUCHAI PITAKKITNUKUN

นพ. ภูชัย พิทักษ์กิจนุกูร

โรงพยาบาลสมิติเวช

PHUNGERN KHONTHONG

พญ. ภูเงิน คงทอง

โรงพยาบาลหาดใหญ่

Graduate 2556

PIANGPEN JONGPAIRAT

พญ. เพียงเพ็ญ จงไพรัตน์

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

Graduate 2558

PICHYANIN AMORNTRAKOON

พญ. พิชญานิน อมรตระกูล

โรงพยาบาลราชวิถี

Graduate 2562

PIMPA KUNALAI

พญ. พิมพา ศุนาลัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

PIMTIP SANVARINDA

พญ. พิมทิพย์ สังวรินทะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Graduate 2560

PINTUMAS AUTKITTANON

พญ. พินทุมาศ อุตกฤษฏานนท์

โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

Graduate 2553

PISUTH GARNPAKSEE

นพ. พิศุทธิ์ กาฬปักษี

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Graduate 2560

PITCHAYAPA PORNRATTANAKAVEE

พญ. พิชญาภา พรรัตนกวี

โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

Graduate 2564

PITI PORNPRASERTHSUK

นพ. ปิติ พรประเสริฐสุข

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

PIYADA SITTHIDEATPHAIBOON

พญ. ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Graduate 2556

PIYAKARN WATCHARENWONG

พญ.ปิยกาญจน์ วัชเรนทร์วงศ์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Graduate 2563

PIYANOOT JITTHIANG

พญ. ปิยะนุช จิตต์เที่ยง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Graduate 2556

PIYAPORN PHETCHOO

พญ. ปิยาภรณ์ เพชรชู

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Graduate 2560

PIYAPORN SRIKAEW

พญ. ปิยะภรณ์ ศรีแก้ว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

Graduate 2561

PIYARAT LIMPAWITTAYAKUL

พญ. ปิยะรัตน์ ลิมปวิทยากุล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Graduate 2561

PIYAWAN TIENCHAIANANDA

พญ. ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์

โรงพยาบาลราชวิถี

Graduate 2553

PONGIN SARIKAPOOTI

นพ. พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

PONGPAT PIMSA

นพ.พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

Graduate 2563

PONGWUT DANCHIVIJITR

นพ. ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร

โรงพยาบาลศิริราช

Graduate 2559

PORNCHAI JONGLERTHAM

นพ. พรชัย จงเลิศธรรม

PORNSIRA HONGSAKUL

นพ. พรสิระ หงสกุล

โรงพยาบาลศิริราช

Graduate 2556

POTJANA JITAWATANARAT

พญ. พจนา จิตตวัฒนรัตน์

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

Graduate 2557

PRAEPHAN RUANGEKAWIT

พญ. แพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์

โรงพยาบาลบุริรัมย์

Graduate 2559

PRAKONGBOON SUNGKASUBUN

พญ. ประคองบุญ สังฆสุบรรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Graduate 2554

PRAPASSORN THIRASASTR

พญ. ประภัสสร ธีรศาสตร์

โรงพยาบาลปิยะเวช

Graduate 2561

PRASAN KACHONRATTANADET

นพ. ประสาร ขจรรัตนเดช

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

PRATCHAYA INTHASUWAN

นพ. ปรัชญา อินทสุวรรณ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Graduate 2564

PUNLERT TANYAKUL

นพ. พันเลิศ ตันยากุล

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Graduate 2559

PUNYAPORN CHEEWASATHIANCHAI

พญ.ปุณยาพร ชีวเสถียรชัย

โรงพยาบาลอุดรธานี

Graduate 2563

กลับสู่ด้านบน

RANON SONGSAWAD

นพ. รณน ทรงสวัสดิ์

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี

RATCHADAKORN MEESART

นพ. รัชดากร มีศาสตร์

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Graduate 2564

RATHAKARN KHANCHANUAN

นพ. รัฐกาล ขานฉนวน

โรงพยาบาลตรัง

Graduate 2560

RATTANAWADEE TEOCHAROEN

พญ.รัตนาวดี เตียวเจริญ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

Graduate 2563

RATTIYA CHEEWAKRIANGKRAI

พญ. รัตติยา ชีวเกรียงไกร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

RAVAT PANVICHIAN

นพ. เรวัต พันธุ์วิเชียร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ROSSUKON SKULPRAM

พญ. รสสุคนธ์ สกุลพราหมณ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

SANSANEE AKEPAUPHAN

พญ. ศันสนีย์ เอกเผ่าพันธ์

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

SARAN KITSARAN

นพ. ศรัณย์ กิจศรัณย์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

Graduate 2553

SARANYA PRATHAITHEP

พญ. ศรัญญา ประทัยเทพ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

SARAT CHALONGPOKSINCHAI

นพ. สารัช ฉลองโภคสินชัย

โรงพยาบาลกลาง

Graduate 2561

SARAYUTH RODMAI

นพ. ศรายุทธ รอดไหม

SARIT ARAYAPONG

นพ. สาริศ อารยะพงษ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Graduate 2562

SARPPASIT ARIYAPANYA

นพ. สรรพสิทธิ์ อริยปัญญา

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Graduate 2554

SARUNKORN SAKCHINABUT

พญ. สรัญกร ศักดิ์ชินบุตร

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

Graduate 2562

SARUNPORN TECHASURUNGKUL

พญ. ศรัณย์พร เตชะสุรังกูล

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Graduate 2557

SAVITREE MAOLEEKOONPIROJ

พญ. สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์

สำนักงานตรวจสอบการรักษาพยาบาล

SIRAPHONG PUTRAVEEPHONG

นพ.ศิรพงศ์ พุฒระวีพงศ์

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Graduate 2563

SIRIJAKORN SHIVAWONGSRI

พญ. สิริจากรณ์ ศิววงศ์ศรี

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

SIRIKUL SORRARITTICHINGCHAI

พญ. สิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

SIRIRUT PRUKTANAKUL

พญ. ศิริรัตน์ พฤกษ์ธนากุล

โรงพยาบาลสินแพทย์

SIRISAK ROJANAPRASERTKIJ

นพ. ศิริศักดิ์ โรจนะประเสริฐกิจ

โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง

SIRISOPA TECHAWATHANAWANNA

พญ. ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา

โรงพยาบาลศิริราช

Graduate 2554

SIRIWIMON SAICHAMCHAN

พญ. สิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Graduate 2553

SITSADA HANSURANANT

นพ. ศิษฎา หาญสุรนันท์

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

Graduate 2561

SITTHI SUKAUICHAI

นพ. สิทธิ สุขอวยชัย

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

Graduate 2556

SIWAT SAKDEJAYONY

นพ. ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

Graduate 2560

SIYAMOL MINGMALAIRAK

พญ. ศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์

Cancer Research center จุฬาลงกรณ์

Graduate 2557

SOMCHAI LIMPAKARN

นพ. สมชัย ลิมปการณ์

โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

SOMCHAI SIRIKOLKARN

นพ. สมชัย ศิริกลการ

โรงพยาบาลเมโย

SOMJAI CHANCHAIRUNGCHAROEN

พญ. สมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี

Graduate 2556

SONGPHORN ORANRATNACHAI

พญ. ทรงภรณ์ โอฬารรัตนชัย

ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Graduate 2558

SONGWIT PAYAPWATTANAWONG

นพ. ทรงวิทย์ พายัพวัฒนวงษ์

โรงพยาบาลราชวิถี

Graduate 2558

SORRAPONG MANYANONT

นพ. สรพงษ์ มัณยานนท์

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Graduate 2557

SUDPREEDA CHAINITIKUN

นพ. สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ

โรงพยาบาลมหาชัย

Graduate 2558

SUDSAWAT LAOHAVINIJ

พญ. สุดสวาท เลาหวินิจ

โรงพยาบาลกรุงเทพ วัฒโนสถ

SUEBPONG TANASANVIMON

นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

SUKANIT PROMRUB

พญ. สุขนิตย์ พรหมรับ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

Graduate 2559

SUKUNYA SOKSAWATMAKHIN

พญ. สุกัญญา ศกศวัตเมฆินทร์

โรงพยาบาลเอกชน บางนา

Graduate 2564

SULEEPON UTTAMAPINAN

พญ. ศุลีพร อุตมาภินันท์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Graduate 2560

SUMITRA THONGPRASERT

พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

SUNATEE SANGUAUSAI

นพ. สุนที สงวนไทร

โรงพยาบาลราชวิถี

Graduate 2560

SUNEE NEESANAN

พญ. สุนีย์ ณีศะนันท์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Graduate 2557

SUPACHAT CHOMPOONUCH

นพ. ศุภชาติ ชมภูนุช

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Graduate 2554

SUPAWIT YOKJKAPAT

นพ.ศุภวิชญ์ หยกจักรพรรดิ์

โรงพยาบาลบางปะกอก3

Graduate 2563

SUPHON MANOROMANA

นพ. สุพล มโนรมณ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

SUPOJ DETARKOM

นพ. สุพจน์ เดชอาคม

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Graduate 2557

SURACHAI SITAWARIN

นพ. สุรชัย สีตวาริน

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

SURACHAT CHAKRAPEESIRISUK

นพ. สุรชาติ จักรภีร์ศิริสุข

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

SURADEJ HONGENG

นพ. สุรเดช หงส์อิง

โรงพยาบาลรามาธิบดี

SURAMPA PRAPATSORNVICHIT

พญ. สุรัมภา ประภัสสรวิจิตร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Graduate 2561

SURASIT ISSARACHAI

นพ. สุรสิทธิ์ อิสสระชัย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

SUREERAT JARUHATHAI

พญ. สุรีรัตน์ จารุหทัย

โรงพยาบาลตำรวจ

SUTHEE LEELASETAKUL

นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล

โรงพยาบาลรามคำแหง

SUTHIDA SUWANVECHO

พญ. สุธิดา สุวรรณเวโช

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

SUTHINEE ITHIMAKIN

พญ. ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

โรงพยาบาลศิริราช

SUTIMA LUANGDILOK

พญ. สุทิมา เหลืองดิลก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Graduate 2557

TANANUN TANESUANANANT

นพ. ธนานันท์ ธเนศวรอนันต์

โรงพยาบาลสุทธาเวช

Graduate 2564

TANAPAT ENGKAKUL

นพ. ธนพัฒน์ อิงคกุล

โรงพยาบาลธนบุรี1

Graduate 2560

TANARAT RUCHAKORN

นพ. ธนารัตน์ ฤชากร

โรงพยาบาลพุทธโสธร

Graduate 2562

TANASARIT THEPSARTTRA

นพ. ธนสฤษดิ์ เทพศาสตรา

โรงพยาบาลระยอง

Graduate 2564

TANAVADEE SIRITANADEEPUN

พญ. ธนาวดี สิริธนดีพันธ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

Graduate 2559

TANAWAT JIRAKULAPORN

นพ. ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Graduate 2554

TANCHANOK RATANAJARUSIRI

พญ. แทนชนก รัตนจารุศิริ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Graduate 2557

TANWIMON TECHASATIAN

พญ.ธารวิมล เตชเสถียร

โรงพยาบาลศิครินทร์

Graduate 2563

TAWASAPON THAMBAMROONG

นพ. ธวัชสภณ ธรรมบำรุง

โรงพยาบาลนครปฐม

Graduate 2564

TEERADA SIRIPOON

พญ. ธีรดา ศิริปุนย์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

Graduate 2561

TEERANUCH CHUREEMAS

นพ. ธีรานุช จุรีมาศ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

Graduate 2559

TEERAPAT UNGTRAKUL

นพ. ธีรภัทร อึ้งตระกูล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Graduate 2555

TEERAVEE RATANAPHICHAYACHAI

นพ.ธีรวีร์ รัตนพิชญชัย

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Graduate 2562

TEERAYUTH NAMKANISORN

นพ. ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

THANA PATIMARATTANANAN

นพ. ธนา ปฏิมารัตนานันท์

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

Graduate 2562

THANACHAI SANLUNG

นพ. ธนชัย แสนลัง

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Graduate 2562

THANATE DAJSAKDIPON

นพ. ธเนศ เดชศักดิพล

โรงพยาบาลเวชธานี

Graduate 2562

THANIKA KETPUEAK

พญ. ธนิกา เกตุเผือก

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Graduate 2562

THANYANAN REUNGWETWATTANA

พญ. ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา

โรงพยาบาลรามาธิบดี

THATTHAN SUKSOMBOONCHAROEN

นพ. ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์เจริญ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

Graduate 2553

THAWATCHAI DUDSADEEPRASERT

นพ. ธวัชชัย ดุษฎีประเสริฐ

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

THEERA UMSAWASDI

นพ. ธีระ อ่ำสวัสดิ์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

THEP CHALERMCHAI

รท. เทพ เฉลิมชัย

โรงพยาบาลเวชธานี

THICHAKARN JHUNTHASIRIYAKORN

พญ. ฐิชกาญจน์ จันทสิริยากร

โรงพยาบาลราชบุรี

Graduate 2562

THIPAWAN BOWORNKITIWONG

พญ. ทิพวรรณ บวรกิติวงศ์

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Graduate 2556

THITIMA KLOMKLEAO

พญ. ฐิติมา กลมเกลียว

Graduate 2556

THITI SUSIRIWATANANONT

นพ. ธิติฏฐ์ สุศิริวัฒนนนท

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Graduate 2564

THITIYA DEJTHEVAPORN

พญ. ธิติยา เดชเทวพร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

THIVA KIATPANABHIKUL

นพ. ทิวา เกียรติปานอภิกุล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Graduate 2555

TITIMA PUAVARANUKROH

พญ. ธิติมา พัววรานุเคราะห์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค

TONTANAI NUMBENJAPON

นพ. ต้นตนัย นำเบญจพล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (โลหิตวิทยา)

TOUCH ATIVITAVAS

นพ. ธัช อธิวิทวัส

โรงพยาบาลรามาธิบดี

กลับสู่ด้านบน

UDOMLUCK CHENPHANICH

พญ. อุดมลักษณ์ เจนพาณิชย์

โรงพยาบาลพุทธชินราช

VEERISA VIMOLCHALAO

พญ. วีริศา วิมลเฉลา

โรงพยาบาลศรีสวรรค์

Graduate 2561

VICHIEN SRIMUNINNIMIT

นพ. วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

โรงพยาบาลศิริราช

VIGROM JENNETISIN

นพ. วิกรม เจนเนติสิน

โรงพยาบาลพญาไท1

Graduate 2556

VINAI ARIYAPRAKAI

นพ. วินัย อริยประกาย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

VINAI PAUL

นพ. วินัย พอล

โรงพยาบาลตากสิน

Graduate 2557

VIROTE SRIURANPONG

นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

VITHAYA PUECHPAIBUL

นพ. วิทยา พืชน์ไพบูลย์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

VORACHAI RATANATHARATHORN

ศ.นพ. วรชัย รัตนธราธร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

VORALAK VICHAPAT

พญ. วรลักขณ์ วิชพัฒน์

โรงพยาบาลสระบุรี

Graduate 2560

VORRAAUD KUNNAVUTTIVANICH

นพ. วรอรรถ คุณวุฒิวานิช

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Graduate 2561

WALAILUK CHAIYARAT

พญ. วลัยลักษณ์ ชัยรัตน์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Graduate 2554

WALAILUK TANPIPATTANAKUL

พญ. วลัยลักษณ์ ตันพิพัฒนกุล

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

Graduate 2559

WANDEE CHANPRASERTPINYO

พญ. วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Graduate 2560

WANNISA LAOSUANGKOON

พญ. วรรณิศา เล่าสุอังกูร

โรงพยาบาลอุดรธานี

Graduate 2562

WARACHAI KRENGWIRAT

นพ. วราชัย เคร่งวิรัตน์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

Graduate 2555

WARIT LOYWIRAT

นพ. วฤทธิ์ ลอยวิรัตน์

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

Graduate 2557

WASAMOL MAHAPARN

พญ.วรรศมล มหาพรรณ

โรงพยาบาลปิยะเวช

Graduate 2563

WATCHALAWALEE YAMKAEN

พญ.วัชลาวลี แย้มแก้ว

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

Graduate 2563

WEERANUCH RATTANADECH

พญ. วีรนุช รัตนเดช

โรงพยาบาลพิษณุเวช

Graduate 2558

WICHIT ARPORNWIRAT

นพ. วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

โรงพยาบาลพญาไท2

WILAWAN WATCHARAAPAPIBOON

พญ. วิลาวัณย์ วัชรอาภาไพบูลย์

WINUT KEAWTAN

นพ.วินัฐ แก้วตัน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Graduate 2563

WIPADA NIPONDSKIT

พญ. วิภาดา นิพนธ์กิจ

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

Graduate 2561

WIPAWEE SOMBUTSOOK

พญ. วิภาวี เอกวัฒนกุล

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่

Graduate 2553

WISUT LRNLERTHON

นพ. วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

WITTAWAT JITPEWNGARM

นพ. วิทวัส จิตต์ผิวงาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Graduate 2553

WITTHAWAT ARIYAWUTYAKORN

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

WORAPORN SINSUWAN

พญ. วรพร สินสุวรรณ

Graduate 2555

WORASETH SAIFON

นพ. วรเศรษฐ์ สายฝน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Graduate 2564

WORAWIT CHAIWIRIYAWONG

นพ. วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กลับสู่ด้านบน