โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

รายนามแพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

A-D E-H I-L M-P Q-T U-Z

ACHAPORN PETCHDEE

พญ. อัชพร วิชิตรานุช

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ANANTAPORN POOPRASERT

นพ. อนันตาพร ภู่ประเสริฐ

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ANNOP KITTIWARAWUT

นพ. อรรณพ กิตติวราวุฒิ

โรงพยาบาลชลบุรี

ANUPHAP EUAREE

นพ. อานุภาพ เอื้ออารี

โรงพยาบาลศิริราช

ANUSARA PETCHPUD

พญ. อนุสรา เพชรผุด

โรงพยาบาลวิภาวดี

APICHAI LEELASIRI

นพ. อภิชัย ลีละศิริ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

APINYA AMONTHIRASAWAT

พญ. อภิญญา อมรธีระสวัสดิ์

APISADA SUTEPVARNON

พญ. อภิษฎา สุเทพวานนท์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ARAN ANEKSRISUDWUTI

นพ. อรัญ เอนกศรีสุดวุฒิ

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ARAYA ADULBHAN

นพ. อารยะ อดุลพันธุ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ARCHARA SUPAVAVEJ

พญ. อัจฉรา สุภาวเวช

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ARKOM CHEIRSILPA

นพ. อาคม เชียรศิลป์

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ASASIRI KANKAEW

นพ. อัศศิริ แก่นแก้ว

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

AUMKHAE SOOKPRASERT

พญ. เอื้อมแข สุขประเสริฐ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

BENJAWAN KASEMSET

พญ. เบญจวรรณ เกษมเศรษฐ์

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

BENYAPATCH EIAMTHANASINCHAI

พญ. เบญญาพัชร์ เอี่ยมธนะสินชัย

โรงพยาบาลสุรินทร์

BUSYAMAS CHEWASKULYONG

พญ. บุษยามาส ชีวสกุลยง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

CHAICHANA CHANTHARAKHIT

นพ. ชัยชนะ จันทรคิด

โรงพยาบาลพุทธโสธร

CHAIYAPORN PICHETCHOTI

นพ. ชัยพร พิเชฐโชติ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

CHAIYUT CHAROENTUM

นพ. ชัยยุทธ เจริญธรรม

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

CHAJCHAWAN NAKHAKES

นพ. ชัชวาล นาคะเกศ

โรงพยาบาลราชวิถี

CHANCHAI CHARONPONGSUNTORN

นพ. ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

CHANIDA VINAYANUWATTIKUN

พญ. ชนิดา วินะยานุวัติคุณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

CHANIKA KRUTNARK

พญ. ชนิกา ครุฑนาค

โรงพยาบาลรามคำแหง

CHANYOOT BANDIDWATTANAWONG

นพ. ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

CHARUWAN AKEWANLOP

พญ. จารุวรรณ เอกวัลลภ

โรงพยาบาลศิริราช

CHATCHAI KOOWATTANAPAISAN

นพ. ฉัตรชัย คูวัธนไพศาล

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

CHATURONG TANTIMONGKOLSUK

นพ. จตุรงค์ ตันติมงคลสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

CHAWALIT CHAYANGSU

นพ. ชวลิต ชยางศุ

โรงพยาบาลสุรินทร์

CHAWANYA RABILTOSSAPORN

พญ. ชวัญญา ระบิลทศพร

โรงพยาบาลนครปฐม

CHAYANEE SAMPDENGPAN

พญ. ชญานี สำแดงปั้น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

CHULAPORN JATUPARISUTHI

พญ. จุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์

โรงพยาบาลกลาง

CHUMUT PHANTHUNANE

นพ. ชุมอรรจน์ พันธุเณร

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

CHUTIMA UPACHAR

พญ. ชุติมา อุปัชฌาย์

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

DECHWIT WORASAYAN

นพ. เดชวิทย์ วรสายัณห์

โรงพยาบาลชลบุรี

DUANGDUEN RUJATARONJAI

พญ. ดวงเดือน รัชตรณชัย

โรงพยาบาลรามคำแหง

DUANGNAPA BENJAWONGSATHIEN

พญ. ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร

โรงพยาบาลตำรวจ

กลับสู่ด้านบน

EKAPHOP SIRACHAINAN

นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

EKKAPONG THARAVICHITKUL

นพ. เอกพงศ์ ธราวิจิตรกุล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

FARSAI BHAKTIKAMALA

พญ. ฟ้าใส ภักดิกมล

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

HARIN SRIJUDANU

นพ. หะริน ศรีจุดานุ

HARIT SUWANRUSME

นพ. หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

HATAIWAN RATANABUNJERDKUL

พญ. หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

กลับสู่ด้านบน

ISARAPORN SANGSAIKAEW

พญ. อิสราภรณ์ แสงใสแก้ว

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

JARIN CHINDAPRASIRT

พญ. จาริญญ์ จินดาประเสริฐ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

JEDZADA MANEECHAVAKAJORN

นพ. เจษฎา มณีชวขจร

โรงพยาบาลราชวิถี

JEERAWAT PRAYTONGYA

พญ. จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม

โรงพยาบาลตรัง

JIRACHED SUKSUPERM

นพ. จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9

JITLADA JUENGSAMURN

นพ. จิตรลดา จึงสมาน

โรงพยาบาลรามาธิบดี

JITTAKARN MITISUBIN

นพ. จิตรการ มิติสุบิน

JOMJIT CHANTHARASAMEE

พญ. จอมจิตต์ จันทรัศมี

โรงพยาบาลศิริราช

JOMTANA SIRIPAIBUN

พญ. จอมธนา ศิริไพบูลย์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

KANAKORN RUNGLODVATANA

นพ. ฆนากร รุ่งโรจน์วัฒนา

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

KANOKNID LIMVIPAVEANAN

พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

KANOKPORN JAISATHAPORN

พญ. กนกพร ใจสถาพร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

KASAN SEETALAROM

นพ. กสานติ์ สีตลารมณ์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

KHRONGKAMOL SIHABAN

พญ. ครองกมล สีหบัณฑ์

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

KHUNTHONG PECHATANAN

นพ. ขุนทอง พีชาตะนันท์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

KI RUIKCHUCHIT

พญ. คิ ฤกษ์ชูชิต

โรงพยาบาลรามคำแหง

KITTIYA SRIKITIWASIYANGKURN

พญ. กิตติยา ศรีกิติวสิยางกูร

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

KOKIET KANGWANTAS

นพ. ก่อเกียรติ กังวาลทัศน์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

KOMKRIT MAHAPROM

นพ. คมกริช มหาพรหม

โรงพยาบาลกลาง

KOSIN WIRASORN

นพ. โกสินทร์ วิระษร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

KRITIYA BUTTHONGKOMVONG

พญ. กฤติยา บุตรทองคำวงษ์

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

KRITTIYA KORPHAISARN

พญ. กฤติยา กอไพศาล

โรงพยาบาลศิริราช

KUNLATIDA MANEENIL

พญ. กุลธิดา มณีนิล

โรงพยาบาลราชวิถี

LUANGYOT THONGTHIEANG

นพ. เลืองยศ ทองเที่ยง

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

LUCKSAMON THAMLIKITKUL

นพ. ลักษมนต์ ธรรมลิขิตกุล

โรงพยาบาลศิริราช

กลับสู่ด้านบน

MANOCH BURANACHOKPHAISAN

นพ. มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล

โรงพยาบาลพุทธชินราช

NADA KAMKANOK

พญ. นฎา ขำกนก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

NAIYARAT PRASONGSOOK

นพ. ไนยรัฐ ประสงค์สุข

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

NAPA PARINYANITIKUL

พญ. นภา ปริญญานิติกูล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

NAPAWAN SUKARAPHAT

พญ. นภาวรรณ ศุกรภาส

โรงพยาบาลนครพิงค์

NARIN VORAVUD

นพ. นรินทร์ วรวุฒิ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

NARINPHAN KANSAMRIN

พญ. นลินพันธ์ กังสัมฤทธิ์

NARITCHAYA PHATTANA

พญ. นฤชยา พัฒนา

โรงพยาบาลพุทธชินราช

NARONG CHAIVURTHINUN

นพ. ณรงค์ ชัยวุฒินันท์

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

NARONG KEERATIVITAYANANT

นพ. ณรงค์ กีรติวิทยานันท์

โรงพยาบาลพญาไท 3

NARONGSAK KIATIKAJORNTHADA

นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

NATCHADOL KITTIWARARAT

นพ. ณัฐชดล กิตติวรารัตน์

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

NATHAMON PANOMUPPAGARN

พญ. ณฐมน พนมอุปการ

โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

NATTAYA POOVORAWAN

พญ. ณัฏยา ภู่วรวรรณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

NATTHA PIPOPCHAIYASIT

พญ. ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

NILUBOL RAUNROADROONG

พญ. นิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

NISTHA NIPAVONG

พญ. นิษฐา นิภาวงศ์

โรงพยาบาลอุดรธานี

NITHI PONGANAN

นพ. นิธิ พงศ์อนันต์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

NOPADOL SOPARATTANAPAISARN

นพ. นพดล โสภารัตนาไพศาล

โรงพยาบาลศิริราช

NUTTAPONG TOPIBULPONG

นพ. ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

NUTTAPONG NGAPHAIBOON

นพ. ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

PAIROJ SINLARAT

นพ. ไพโรจน์ สินลารัตน์

โรงพยาบาลธนบุรี

PAJEEPATOO WANNARAT

พญ. พจีพธู วรรณรัตน์

โรงพยาบาลตากสิน

PANUNAT MUANGNOI

นพ. ภานุณัฎฐ์ ม่วงน้อย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

PARICHAT PHONGTHAI

พญ. ปาริชาต พงษ์ไทย

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

PASSAWAN DAMLEK

พญ. พรรษวรรณ ดำเล็ก

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

PATRAPIM SUNPAWERAVONG

พญ. ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

PATRAPONG PORNSOPHON

นพ. ภัทรพงศ์ พรโสภณ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

PATRAPORN MANEENAWACHAI

พญ. ภัทราพร มณีนาวาชัย

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี

PATTARAPORN WANGCHINDA

พญ. ภัทรภร วังจินดา

โรงพยาบาลชลประทาน

PENSUPA RAWEELERT

พญ. เพ็ญสุภา รวีเลิศ

โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

PHANNIN TIRASWASDICHAI

พญ. พรรณินทร์ ตีรสวัสดิชัย

โรงพยาบาลสกลนคร

PHICHAI CHANSRIWONG

นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

PHISIT SUWANPRATHEEP

นพ. พิสิทธิ์ สุวรรณประทีป

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

PHUCHAI PITAKKITNUKUN

นพ. ภูชัย พิทักษ์กิจนุกูร

โรงพยาบาลสมิติเวช

PHUNGERN KHONTHONG

พญ. ภูเงิน คงทอง

โรงพยาบาลหาดใหญ่

PIANGPEN JONGPAIRAT

พญ. เพียงเพ็ญ จงไพรัตน์

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

PIMPA KUNALAI

พญ. พิมพา ศุนาลัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

PINTUMAS AUTKITTANON

พญ. พินทุมาศ อุตกฤษฏานนท์

โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี

PITI PORNPRASERTHSUK

นพ. ปิติ พรประเสริฐสุข

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

PIYADA SITTHIDEATPHAIBOON

พญ. ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

PIYANOOT JITTHIANG

พญ. ปิยะนุช จิตต์เที่ยง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

PIYAWAN TIENCHAIANANDA

พญ. ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์

โรงพยาบาลราชวิถี

PONGIN SARIKAPOOTI

นพ. พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

PONGWUT DANCHIVIJITR

นพ. ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร

โรงพยาบาลศิริราช

PORNCHAI JONGLERTHAM

นพ. พรชัย จงเลิศธรรม

PORNSIRA HONGSAKUL

นพ. พรสิระ หงสกุล

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

POTJANA JITAWATANARAT

พญ. พจนา จิตตวัฒนรัตน์

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

PRAEPHAN RUANGEKAWIT

พญ. แพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์

โรงพยาบาลบุริรัมย์

PRAKONGBOON SUNGKASUBUN

พญ. ประคองบุญ สังฆสุบรรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

PRASAN KACHONRATTANADET

นพ. ประสาร ขจรรัตนเดช

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

PUNLERT TANYAKUL

นพ. พันเลิศ ตันยากุล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

กลับสู่ด้านบน

RANON SONGSAWAD

นพ. รณน ทรงสวัสดิ์

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี

RATTIYA CHEEWAKRIANGKRAI

พญ. รัตติยา ชีวเกรียงไกร

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

RAVAT PANVICHIAN

นพ. เรวัต พันธุ์วิเชียร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ROSSUKON SKULPRAM

พญ. รสสุคนธ์ สกุลพราหมณ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

SANSNEE AKEPAUPHAN

พญ. ศันสนีย์ เอกเผ่าพันธ์

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

SARAN KITSARAN

นพ. ศรัณย์ กิจศรัณย์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

SARANYA PRATHAITHEP

พญ. ศรัญญา ประทัยเทพ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

SARAYUTH RODMAI

นพ. ศรายุทธ รอดไหม

SARPPASIT ARIYAPANYA

นพ. สรรพสิทธิ์ อริยปัญญา

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

SARUNPORN TECHASURUNGKUL

พญ. ศรัณย์พร เตชะสุรังกูล

โรงพยาบาลรามาธิบดี

SAVITREE MAOLEEKOONPIROJ

พญ. สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์

สำนักงานตรวจสอบการรักษาพยาบาล

SIRIJAKORN SHIVAWONGSRI

พญ. สิริจากรณ์ ศิววงศ์ศรี

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา

SIRIKUL SORRARITTICHINGCHAI

พญ. สิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

SIRIRUT PRUKTANAKUL

พญ. ศิริรัตน์ พฤกษ์ธนากุล

โรงพยาบาลสินแพทย์

SIRISAK ROJANAPRASERTKIJ

นพ. ศิริศักดิ์ โรจนะประเสริฐกิจ

โรงพยาบาลกรุงเทพ พระประแดง

SIRISOPA TECHAWATHANAWANNA

พญ. ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา

โรงพยาบาลศิริราช

SIRIWIMON SAICHAMCHAN

พญ. สิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

SITTHI SUKAUICHAI

นพ. สิทธิ สุขอวยชัย

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

SIYAMOL MINGMALAIRAK

พญ. ศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

SOMCHAI LIMPAKARN

นพ. สมชัย ลิมปการณ์

โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

SOMCHAI SIRIKOLKARN

นพ. สมชัย ศิริกลการ

โรงพยาบาลเมโย

SOMJAI CHANCHAIRUNGCHAROEN

พญ. สมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี

SONGPHORN ORANRATNACHAI

พญ. ทรงภรณ์ โอฬารรัตนชัย

ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

SONGWIT PAYAPWATTANAWONG

นพ. ทรงวิทย์ พายัพวัฒนวงษ์

โรงพยาบาลราชวิถี

SORRAPONG MANYANONT

นพ. สรพงษ์ มัณยานนท์

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

SUDPREEDA CHAINITIKUN

นพ. สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ

โรงพยาบาลมหาชัย

SUDSAWAT LAOHAVINIJ

พญ. สุดสวาท เลาหวินิจ

โรงพยาบาลราชวิถี

SUEBPONG TANASANVIMON

นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

SUKHANIT PROMRUB

พญ. สุขนิตย์ พรหมรับ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

SUMITRA THONGPRASERT

พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

SUNEE NEESANAN

พญ. สุนีย์ ณีศะนันท์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

SUPACHAT CHOMPOONUCH

นพ. ศุภชาติ ชมภูนุช

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

SUPHON MANOROMANA

นพ. สุพล มโนรมณ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

SUPOJ DETARKOM

นพ. สุพจน์ เดชอาคม

โรงพยาบาลรามาธิบดี

SURACHAI SITAWARIN

นพ. สุรชัย สีตวาริน

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

SURACHAT CHAKRAPEE-SIRISUK

นพ. สุรชาติ จักรภีร์ศิริสุข

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

SURADEJ HONGENG

นพ. สุรเดช หงส์อิง

โรงพยาบาลรามาธิบดี

SURASIT ISSARACHAI

นพ. สุรสิทธิ์ อิสสระชัย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

SUREERAT JARUHATHAI

พญ. สุรีรัตน์ จารุหทัย

โรงพยาบาลตำรวจ

SUTHEE LEELASETAKUL

นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล

โรงพยาบาลรามคำแหง

SUTHIDA SUWANVECHO

พญ. สุธิดา สุวรรณเวโช

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

SUTHINEE ITHIMAKIN

พญ. ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์

โรงพยาบาลศิริราช

SUTIMA LUANGDILOK

พญ. สุทิมา เหลืองดิลก

TANAVADEE SIRITANADEEPUN

พญ. ธนาวดี สิริธนดีพันธ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

TANAWAT JIRAKULAPORN

นพ. ธนาวัฒน์ จิรกุลาภรณ์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

TANCHANOK RATANAJARUSIRI

พญ. แทนชนก รัตนจารุศิริ

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

TEERANUCH CHUREEMAS

นพ. ธีรานุช จุรีมาศ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

TEERAPAT UNGTRAKUL

นพ. ธีรภัทร อึ้งตระกูล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

TEERAYUTH NAMKANISORN

นพ. ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

THANYANAN REUNGWETWATTANA

พญ. ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา

โรงพยาบาลรามาธิบดี

THATTHAN SUKSOMBOONCHAROEN

นพ. ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์เจริญ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

THAWATCHAI DUDSADEEPRASERT

นพ. ธวัชชัย ดุษฎีประเสริฐ

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

THEERA UMSAWASDI

นพ. ธีระ อ่ำสวัสดิ์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

THEP CHALERMCHAI

รท. เทพ เฉลิมชัย

โรงพยาบาลเวชธานี

THIPAWAN BOWORNKITIWONG

พญ. ทิพวรรณ บวรกิติวงศ์

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

THITIMA KLOMKLEAO

พญ. ฐิติมา กลมเกลียว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

THITIYA DEJTHEVAPORN

พญ. ธิติยา เดชเทวพร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

THIVA KIATPANABHIKUL

นพ. ทิวา เกียรติปานอภิกุล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

TITIMA PUAVARANUKROH

พญ. ธิติมา พัววรานุเคราะห์

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

TONTANAI NUMBENJAPON

นพ. ต้นตนัย นำเบญจพล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (โลหิตวิทยา)

TOUCH ATIVITAVAS

นพ. ธัช อธิวิทวัส

โรงพยาบาลรามาธิบดี

กลับสู่ด้านบน

UDOMLUCK CHENPHANICH

พญ. อุดมลักษณ์ เจนพาณิชย์

โรงพยาบาลพุทธชินราช

VICHIEN SRIMUNINNIMIT

นพ. วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

โรงพยาบาลศิริราช

VIGROM JENNETISIN

นพ. วิกรม เจนเนติสิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี

VINAI ARIYAPRAKAI

นพ. วินัย อริยประกาย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

VINAI PAUL

นพ. วินัย พอล

โรงพยาบาลตากสิน

VIROTE SRIURANPONG

นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

VITHAYA PUECHPAIBUL

นพ. วิทยา พืชน์ไพบูลย์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

VORACHAI RATANATHARATHORN

ศ.นพ. วรชัย รัตนธราธร

โรงพยาบาลรามาธิบดี

WALAILUK CHAIYARAT

พญ. วลัยลักษณ์ ชัยรัตน์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

WALAILUK TANPIPATTANAKUL

พญ. วลัยลักษณ์ ตันพิพัฒนกุล

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

WARACHAI KRENGWIRAT

นพ. วราชัย เคร่งวิรัตน์

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

WARIT LOYWIRAT

นพ. วฤทธิ์ ลอยวิรัตน์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

WEERANUCH RATTANADECH

พญ. วีรนุช รัตนเดช

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

WICHIT ARPORNWIRAT

นพ. วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

WILAWAN WATCHARAAPAPIBOON

พญ. วิลาวัณย์ วัชรอาภาไพบูลย์

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

WIPAWEE AKWATTANAKUL

พญ. วิภาวี เอกวัฒนกุล

โรงพยาบาลนครพิงค์

WISUT LRNLERTHON

นพ. วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

WITTAWAT JITPEWNGARM

นพ. วิทวัส จิตต์ผิวงาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

WITTHAWAT ARIYAWUTYAKORN

นพ. วิทวัส อริยวุฒยากร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

WORAPORN SINSUWAN

พญ. วรพร สินสุวรรณ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

WORAWIT CHAIWIRIYAWONG

นพ. วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กลับสู่ด้านบน