โดย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

News and Information


Feb 15, 2019

แนวทางการรักษาโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

[Download]


Mar 23, 2019

Immunooncology 2019

ณ ห้องประชุม 1301 โซน C ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


Aug 2-3, 2019

Best of ASCO, Bangkok, 2019

Pending


Oct 25-27, 2019

TSCO annual meeting 2019

Pending


Nov 16-17, 2019

Thai collaborative cancer 2019

PendingOncology articles


Approach to Cancer

Principles of cancer diagnosis and management: How to approach to diagnose and initially manage cancer.

Naiyarat Prasongsook, M.D. present basic approach for general practitioner for diagnose cancer.

Released: 12/10/2559    [PDF]    Read more...


How to approach asymptomatic patients with rising tumor marker.

Napa Parinyanitikul, M.D. present common practical problems for general practitioner to use tumor marker testing.

Released: 18/03/2560    [PDF]   Read more...


Common Cancers

   [PDF]   Read more...


   [PDF]   Read more...


   [PDF]   Read more...

Treatment and Complication

Common side effects of chemotherapy: Common side effects, How GPs can initially manage the side efffects?

Naiyarat Prasongsook, M.D. suggest simple management initially for general practitioner.

Released: 26/07/2559    [PDF]    Read more...


Anti-PD1 and Anti-PD-L1: Immunotherapy in cancer patients

Naiyarat Prasongsook, M.D. show you to novel cancer treatment.

Released: 12/10/2559    [PDF]    Read more...


Cancer Pain Management

Naiyarat Prasongsook, M.D. discuss about cancer pain and management.

Released: 12/10/2559    [PDF]    Read more...


การรักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy) & ยาระบบภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy): New era of cancer treatment beyond chemotherapy

Naiyarat Prasongsook, M.D. show you to meet the new treatment for cancer.

Released: 12/10/2559    [PDF]    Read more...