the thai cancer
ประวัติความเป็นมาของสมาคม

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2539 โดย อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ สินลารัตน์ โดยได้ทำการขอจัดตั้งสมาคมยังเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์
 2. เผยแพร่ แลกเปลี่ยน วิชาการ ประสบการณ์ และผลการศึกษาวิจัยในหมู่สมาชิก
 3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
 4. ส่งเสริม ปรับปรุง และประสานงาน ในการบริการทางการแพทย์
 5. ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น กับสมาคมและสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ


คณะกรรมการบริหารชุดแรกของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้แก่

 1. นายแพทย์ไพโรจน์ สินลารัตน์ (นายกสมาคม)
 2. นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์ (อุปนายกคนที่ 1)
 3. นายแพทย์วรชัย รัตนธราธร (อุปนายกคนที่ 2)
 4. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา (เหรัญญิก)
 5. นายแพทย์นรินทร์ วรวุฒิ (ประชาสัมพันธ์)
 6. แพทย์หญิงสาวิตรี เมาฬิกุลไพโรจน์ (ทะเบียน)
 7. นายแพทย์วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต (ปฏิคม)
 8. แพทย์หญิงสุมิตรา ทองประเสริฐ (เลขาธิการ)
 9. นายแพทย์สุรชาติ จักรภีร์ศิริสุข (รองเลขาธิการ)


คณะกรรมการมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ตุลาคม 2567

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุวรรณ เอกวัลลภ (นายกสมาคม)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธิติยา เดชเทวพร (อุปนายก 1)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแข สุขประเสริฐ (อุปนายก 2)
 4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญนันท์ ใบสมุทร (เลขาธิการ)
 5. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล (รองเลขาธิการ)
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล (วิชาการ)
 7. นายแพทย์ธัช อธิวัทวัส (ปฏิคม)
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไนยรัฐ ประสงค์สุข (ประชาสัมพันธ์)
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี อิทธิเมฆินทร์ (เหรัญญิก)
 10. แพทย์หญิงกุลธิดา มณีนิล (ทะเบียน)
 11. แพทย์หญิงปาริชาติ พงษ์ไทย (กรรมการกลาง)
 12. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์ (กรรมการกลาง)
 13. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (กรรมการกลาง)
 14. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยยุทธ เจริญธรรม (กรรมการกลาง)
 15. แพทย์หญิงอัจฉรา สุภาวเวช (กรรมการกลาง)

ปัจจุบันมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยมีสมาชิก343คน พร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย


ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้