the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลแม่สอด

โรงพยาบาลแม่สอด

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคเหนือ

ที่อยู่ : 175/16 ถนนศรีพานิช เทศบาลตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทร : 055-531224, 055-531229, 055-531990รายชื่อแพทย์
 THE THAI CANCER

กนกรัชต์ พลานุภาพ

KANOKRAT PALANUPAP

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้